Dr. Vinayak Bapat

USA

Dr. Michael Borger

Germany, M.D., Ph.D

Dr. Piroze Davierwala

Germany

Dr. Peter Oberwalder

Australia

Dr. Keita Kikuchi

Japan

Dr. Martin Misfeld

Germany

Dr. Ranjit Deshpande

 

Dr. Shyam Kolvekar

UK

Dr. Nirav Patel

USA

Husam H. Balkhy

Chicago, USA

Dr. Piotr Suwalski

Dr. Peyman Sardari Nia

Netherland